திங்கள், 7 செப்டம்பர், 2009

பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்இந்த அற்புத நாளில்(September 8th) பிறந்து,

சிறந்த அறிவாளியாகவும், தியாக சுடராகவும், புரட்சியின் சிகரமாகவும்,

நற்குணங்களின் இருப்பிடமாகவும் விளங்கும் அனைவருக்கும்

இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்.