செவ்வாய், 6 அக்டோபர், 2009

தமிழரசி அக்காவிடம் சுட்டது

அன்புக்குரியவர்கள் : அனைவரும்

ஆசைக்குரியவர் : காதலன்

இலவசமாய் கிடைப்பது : அறிவுரைகள்

ஈதலில் சிறந்தது : குறிப்பறிந்து உதவுவது

உலகத்தில் பயப்படுவது : பல்லிக்கு தான்

ஊமை கண்ட கனவு : ஊனமாகிய எண்ணங்கள்

எப்போதும் உடனிருப்பது : உளறல்கள்

ஏன் இந்த பதிவு : நீண்டநாள் ஆசை

ஐஸ்வர்யத்தில் சிறந்தது : ஐஸ்

ஒரு ரகசியம் : மனதோரம் மட்டும்

ஓசையில் பிடித்தது : இராணுவ வீரர்களில் அணிவகுப்பு ஓசை

ஔவை மொழி ஒன்று : ஆறுவது சினம்

(அ)ஃறிணையில் பிடித்தது : தமிழரசி அக்காவிடம் (இக்கேள்விகளை) சுட்டது